Kancelaria FRANKOWICZE

Pozwanie banku jest jedynym skutecznym sposobem by uwolnić się od kredytu frankowego, dlatego też to rozwiązanie cieszy się obecnie największą popularnością wśród kredytobiorców. Nie jest jednak tajemnicą, że prowadzenie procesu z bankiem może nieco potrwać, gdyż postępowania rozstrzygane w przeciągu kilku miesięcy nadal stanowią niewielki odsetek, a to z kolei oznacza, że dopóki sąd nie wyda w sprawie orzeczenia, umowa kredytowa jest wykonywana na dotychczasowych warunkach.

Taki stan rzeczy powoduje więc, że banki robią wszystko by każdy proces maksymalnie przedłużyć, bo to im się bardziej opłaca, kredytobiorcy nie są jednak w takiej sytuacji bezsilni, bo istnieje sposób by skutecznie zniechęcić banki do przewlekłości.

 

Zobacz jak szybko uzyskujemy wyroki 

NASZE WYGRANE Z BANKAMI

 

Proces z bankiem nie zwalnia z obowiązku spłaty kredytu.

 

Kredytobiorcy, którzy liczą na to, że złożenie pozwu przeciwko bankowi rozwiąże natychmiast ich wszystkie kłopoty związane z kredytem frankowym, mogą się niestety rozczarować, gdyż sam fakt pozwania banku, nie zwalnia z obowiązku spłaty kolejnych rat kredytu.

Składając pozew kredytobiorca poddaje pod ocenę sądu zawartą umowę kredytową, a więc inicjuje proces podczas którego sąd będzie rozstrzygać czy frankowa umowa kredytowa jest rzeczywiście niezgodna z prawem, jednak do momentu, aż sąd wyda wyrok, umowa w pierwotnym brzmieniu nadal obowiązuje bank i kredytobiorcę, więc spłata kredytu powinna następować zgodnie z harmonogramem.

Złożenie przeciwko bankowi pozwu nie powoduje więc, że kredytobiorca zostaje automatycznie zwolniony z obowiązku spłaty kredytu, jednak takiego zwolnienia może dokonać sąd, udzielając na czas postępowania sądowego zabezpieczenia.

 

Zabezpieczenie sposobem na wstrzymanie spłacania kredytu.

 

Zabezpieczenie jest instytucją, która przez czas trwania postępowania sądowego pozwala zadbać o interesy stron takiego postępowania. W przypadku kredytów frankowych, udzielenie zabezpieczenia na rzecz frankowicza polega więc na zawieszeniu obowiązku spłaty kolejnych rat kredytu, z jednoczesnym zakazaniem bankowi składania oświadczenia o wypowiedzeniu umowy kredytowej. Po uzyskaniu zabezpieczenia, kredytobiorca może zatem, zgodnie z prawem, przestać spłacać kredyt, a bank nie może z tego powodu umowy rozwiązać, ani zgłosić kredytobiorcy do Biura Informacji Kredytowej. Udzielone zabezpieczenie trwa do momentu wydania wyroku przez sąd.

 

 

Co zrobić by uzyskać zabezpieczenie?

 

Zasadą jest, że zabezpieczenie udzielane jest na wniosek, kredytobiorca zainteresowany uzyskaniem zabezpieczenia powinien więc złożyć w tym przedmiocie wniosek wraz z pozwem. Udzielenie zabezpieczenia możliwe jest również przed wszczęciem postępowania, a więc zanim kredytobiorca pozwie bank, może złożyć wniosek o udzielenie zabezpieczenia, w takim jednak przypadku udzielając zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania w sprawie, sąd wyznacza termin, w którym pismo wszczynające postępowanie, czyli w sprawie frankowej pozew, powinno być wniesione pod rygorem upadku zabezpieczenia. Termin ten nie może przekraczać dwóch tygodni.

Udzielenie zabezpieczenia nastąpi natomiast wtedy, gdy kredytobiorca uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. Interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie.

 

Wymogi formalne wniosku o udzielenie zabezpieczenia.

 

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia powinien odpowiadać wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego, a więc powinien zawierać oznaczenie sądu, do którego jest skierowany; imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników; oznaczenie rodzaju pisma; osnowę wniosku lub oświadczenia; wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów; podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika i wymienienie załączników.

Ponadto, wniosek powinien zawierać wskazanie sposobu zabezpieczenia, a w sprawach o roszczenie pieniężne także wskazanie sumy zabezpieczenia oraz uprawdopodobnienie okoliczności uzasadniających wniosek. Jeżeli wniosek o udzielenie zabezpieczenia złożono przed wszczęciem postępowania, należy nadto zwięźle przedstawić przedmiot sprawy.

Do udzielenia zabezpieczenia właściwy jest sąd, do którego właściwości należy rozpoznanie sprawy w pierwszej instancji. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia zgłoszony w toku postępowania rozpoznaje sąd tej instancji, w której toczy się postępowanie. 

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia podlega rozpoznaniu bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie tygodnia od dnia jego wpływu do sądu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

 

Sądy uwzględniają wnioski o zabezpieczenie.

 

Początkowo wnioski o zabezpieczenie w sprawach frankowych nie były pozytywnie rozpatrywane, jednak i to z czasem się zmieniło.

Do wniosku o udzielenie zabezpieczenia przychylił się m.in. Sąd Apelacyjny w Warszawie w której stwierdził, że uzasadnione na czas procesu jest wstrzymanie spłat ponad udzielony kredyt. W ocenie Sądu „kontynuowanie spłat ponad udzielony kredyt w czasie procesu o jego unieważnienie podważałoby sens takiej sprawy”. Tym samym więc Sąd Apelacyjny podzielił wątpliwości, czy „zawarte w umowie kredytowej klauzule wiążą powodów, gdyż dawały bankowi możliwość jednostronnego kształtowania wysokości zobowiązań kredytobiorców”.

Niezwykle istotny w tym zakresie pogląd wyraził również Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie prowadzonej przeciwko bankowi Santander. W tym przypadku Sąd utrzymał w mocy postanowienie o udzielenie zabezpieczenia wydane przez sąd pierwszej instancji, a więc kredytobiorcy przez czas trwania procesu nie muszą spłacać kredytu.

Zabezpieczenie zostało natomiast wydane w sprawie w której kredytobiorcy zaciągnęli 450 tys. zł kredytu, a suma spłaconych rat przekroczyła 461 tys. zł. W uzasadnieniu do zajętego stanowiska sędzia orzekający wskazał natomiast, że wśród sędziów wydziału Sądu Okręgowego w Warszawie, który utworzony został tylko do rozpatrywania spraw frankowych, dominuje pogląd, iż w sprawach, w których spłaty przekroczyły kwotę zaciągniętego kredytu, powinny być wstrzymywane spłaty rat.

Uzyskanie zabezpieczenia nie powinno więc być trudne zwłaszcza w tych sprawach w których kredytobiorcy spłacili już cały otrzymany z banku kredyt, jednak i kredytobiorcy, którzy kredyt jeszcze spłacają mają szanse na uzyskanie zabezpieczenia, wszystko bowiem zależy od okoliczności danej sprawy i decyzji sądu.